แบบฟอร์มใบลากิจ

 

เขียนที่

เรียน

เรื่อง

ข้าพเจ้า

ตำแหน่ง

สังกัด

ขอลากิจเนื่องจาก

ขอลาตั้งแต่วันที่

จนถึงวันที่

เป็นระยะเวลา(วัน)

ข้าพเจ้าได้ทำการลาครั้งสุดท้าย
ลาป่วยลากิจลาพักผ่อนลาอุปสมบท

ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่

จนถึงวันที่

มีจำนวน(วัน)

ในระหว่างการลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
โทรศัพท์มือถือ

Facebook

Line

อื่นๆ